Δημοπρασία εξάμηνων εντόκων γραμματίων - Αντλήσαμε 1,95 δισ. ευρώ με επιτόκιο 4,9%- Το ζητούμενο ποσό υπερκαλύφθηκε κατά 3,4 φορές


Τρίτη 11 Ιανουαρίου 2011
Πέρασε το πρώτο τεστ για τους ελληνικούς τίτλους στη διεθνή αγορά το 2011 καθώς η δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων, ύψους 1,5 δισ. ευρώ, ολοκληρώθηκε ομαλά. Η χώρα μας άντλησε συνολικά 1,95 δισ. ευρώ με επιτόκιο 4,90%, επιτόκιο ελαφρώς μεγαλύτερο από το (ήδη υψηλό) 4,82% που καταγράφηκε το Νοέμβριο του 2010. Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ....
ύψους 5,1 δισ. ευρώ, πού υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 3,40 φορές -το Νοέμβριο του 2010 ο συντελεστής κάλυψης ήταν 5,15.
Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 14 Ιανουαρίου 2011. Εγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 450 εκατομμυρίων Ευρώ. Σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 13 Ιανουαρίου 2011, στις 12μ.μ. Από το υπουργείο Οικονομικών σημειώνεται ότι δεν δόθηκε καμία προμήθεια.


Δημοπρασία
Σημερινή
Προηγούμενη
Έντοκα Γραμμάτια διάρκειας
26 εβδομάδων
11 Ιανουαρίου 2011(ποσά σε εκ. Ευρώ)
9 Νοεμβρίου 2010
(ποσά σε εκ. Ευρώ)
1.- Δημοπρατούμενο ποσό
1.500
300
2.- Ύψος προσφορών
5.100
1.544
3.-Συντελεστής κάλυψης(2:1)
3,40
5,15
4.-Συνολικά αποδεκτό ποσό
1.950
390
5.- Απόδοση
4,90%
4,82%
6.- Τιμή Δημοπρασίας
97,582
97,621
7.- Cut – off ratio
70,46%
71,67%
 
http://www.tovima.gr