Ημερήσιο Μάτι με την Κατερίνα Τσαλού


Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2010
Σφίξτε, σφίξτε το ζωνάρι και επειδή οι εθνοπατέρες συναισθάνονται πόσο δύσκολα περνούμε κι εμείς …είπαν να κόψουν τα περιττά και τα πολλά.

Η ανακοίνωση ήρθε από τη βουλή και την παρουσιάζω αυτούσια και περιμένω τα δικά σας σχόλια.
Α) Ειδικότερα:
Μειώνονται κατά 10% τα έξοδα παράστασης που .....προβλέπονται για το αξίωμα του Προέδρου της Βουλής.

Για τους Βουλευτές θα ισχύσει και για το 2010 η μείωση της Βουλευτικής αποζημίωσης κατά 5%, η οποία αντιστοιχεί μηνιαία σε 390 ευρώ

Επιπλέον μειώνονται κατά 10% τα επιδόματα των Βουλευτών για οργάνωση του γραφείου και έξοδα κίνησης.  Η μείωση αυτή ανέρχεται σε 220 ευρώ μηνιαίως.

Μειώνεται κατά 15% η αποζημίωση για συμμετοχή στις Επιτροπές της Βουλής,  ποσό που αντιστοιχεί κατά μέσο όρο σε μείωση 200 ευρώ μηνιαίως.

Από τα μέτρα αυτά η μείωση συνολικά των μηνιαίων αποδοχών των Βουλευτών υπολογίζεται περί τα 800 ευρώ  και για τον Πρόεδρο της Βουλής περί τα 1.030 ευρώ μηνιαίως.
Από τα μέτρα αυτά υπολογίζεται ότι θα εξοικονομηθούν 3.360.000 ευρώ για το 2010.

Β)  Σε ό,τι αφορά στους υπαλλήλους της Βουλής, προκειμένου να συγκρατηθεί
το μισθολογικό κόστος και να υπάρξει κατά το δυνατόν δίκαιη κατανομή των επιπτώσεων:

Αναστέλλεται,  όπως και για όλους τους υπαλλήλους του Δημοσίου, η χορήγηση αύξησης σε όλα τα μισθολογικά κλιμάκια, καθώς και η τιμαριθμική αναπροσαρμογή των επιδομάτων που τυχόν προβλεπόταν.

Χορηγείται μόνον η εισοδηματική ωρίμανση για όσους τη δικαιούνται.

Δεν θίγονται επίσης, όπως και στο Δημόσιο τομέα, επιδόματα όπως οικογενειακών παροχών, μεταπτυχιακών σπουδών κ.α. για όσους τα δικαιούνται.

Μειώνονται, όπως και για τους άλλους υπαλλήλους του Δημοσίου, κατά 10% τα επιδόματα που είναι κοινά για όλους τους υπαλλήλους του Δημοσίου (π.χ. προσωπικής διαφοράς, θέσης κ.λπ.).
Μειώνονται κατά 10% τα επιδόματα υπερωριακής εργασίας και κίνησης.
Μειώνεται κατά 10% το επίδομα έκτακτης αποζημίωσης όταν αυτό αντιστοιχεί μέχρι του ποσού των 1000 ευρώ ανά μήνα και κατά 15% όταν υπερβαίνει τα 1000 ευρώ ανά μήνα.
Από την εφαρμογή των μέτρων αυτών θα εξοικονομηθούν περί τα 6.000.000 ευρώ για το 2010.

Με τις μειώσεις αυτές των μικτών αποδοχών, η συμβολή των υπαλλήλων της Βουλής στη μείωση των δαπανών κυμαίνεται, κατ’ άτομο,  από 155 ευρώ έως και 350 ευρώ μηνιαίως.
Σημειώνεται ότι θα ισχύσουν και για την Βουλή τα φορολογικά μέτρα που ανακοινώθηκε ότι θα ισχύουν και για όλο το Δημόσιο τομέα.

Στο πλαίσιο αυτό αποφασίστηκε η περαιτέρω περικοπή των πιστώσεων του προϋπολογισμού της Βουλής για το 2010 κατά  3.000.000 ευρώ.
Ενδεικτικά αναφέρω ότι η εξοικονόμηση αυτή θα προκύψει από περαιτέρω μειώσεις των πιστώσεων για μισθώματα κτιρίων, επισκευές κτιρίων, επιχορηγήσεις, δημόσιες σχέσεις, αγορά  εξοπλισμού και επίπλων και από τον μηδενισμό των πιστώσεων για αγορά έργων τέχνης. 

Γίνεται σαφές  ότι από τις μισθολογικές μειώσεις και από την περαιτέρω περικοπή των δαπανών του Προϋπολογισμού εξοικονομούνται συνολικά 12.300.000 ευρώ.

Εάν συνυπολογισθούν η περικοπή που έγινε στον προϋπολογισμό του 2010 σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του 2009, καθώς και η επιστροφή  πιστώσεων προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους από τον προϋπολογισμό του 2009, η συνολική συμβολή της Βουλής των Ελλήνων για την εξυγίανση των δημοσιονομικών προβλημάτων της χώρας θα φθάσει τουλάχιστον τα 20.000.000 ευρώ».(ΤΟΠΙΚΗ)