Αυστηρές εντολές του υπουργείου Οικονομικών για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού 2011 Στο μικροσκόπιο οι δαπάνες


Τετάρτη 29 Δεκεμβρίου 2010
Αυστηρές εντολές για πιστή εκτέλεση του Προϋπολογισμού 2011 εμπεριέχει εγκύκλιος που εξέδωσε σήμερα, Τετάρτη, το υπουργείο Οικονομικών και εστάλη σε υπουργεία και φορείς της Κεντρικής και Γενικής,,, Κυβέρνησης.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο που υπογράφεται από τον υφυπουργό Οικονομικών κ. Φ. Σαχινίδη, πρώτη προτεραιότητα το 2011 θα είναι η συνέχιση της εφαρμογής του Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής, που έχει θέσει ως άμεσο στόχο τη δραστική μείωση του ελλείμματος και του δημοσίου χρέους, τη συνέχιση της υλοποίησης των διαρθρωτικών αλλαγών για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας της δημοσιονομικής σταθερότητας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης της χώρας .

Όπως τονίζεται, ο Προϋπολογισμός 2011 εντάσσεται στο πλαίσιο του μεσοπρόθεσμου σχεδίου δημοσιονομικής προσαρμογής και οικονομικής ανάπτυξης και η επίτευξη των στόχων του αποτελεί εγγύηση για τη χρηματοδότηση της οικονομίας από το μηχανισμό στήριξης. «Πρωταρχικός και άμεσος στόχος της δημοσιονομικής πολιτικής και για το έτος 2011 είναι η συνέχιση της προσπάθειας μείωσης του ελλείμματος έτσι ώστε το έτος 2014 το έλλειμμα να περιορισθεί κάτω από το 3% του ΑΕΠ», επισημαίνεται χαρακτηριστικά.

Στην εγκύκλιο σημειώνεται πως η υλοποίηση του σκέλους των δαπανών του Προϋπολογισμού σύμφωνα με τις προβλέψεις αποτελεί κομβικό σημείο της δημοσιονομικής διαχείρισης και απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων. Επισημαίνεται ότι με τον Προϋπολογισμό 2011 καθορίζονται όρια δαπανών και όχι ύψος κονδυλίων προς ανάλωση. Με την πραγματοποίηση δαπανών επιδιώκεται η επίτευξη συγκεκριμένου αποτελέσματος και η παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες, γεγονός που καθιστά αναγκαία τη σύνδεση όλων των δαπανών που θα πραγματοποιηθούν με συγκεκριμένο και μετρήσιμο αποτέλεσμα.

Για τα έσοδα σημειώνεται πως όσα έχουν βεβαιωθεί και δεν θα εισπραχθούν μέχρι τη λήξη του οικονομικού έτους 2010 θα διαγραφούν λογιστικά από το έτος αυτό και θα επαναβεβαιωθούν ως έσοδα του οικονομικού έτους 2011. Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι όλες οι Δημόσιες Υπηρεσίες, πέραν του υπουργείου Οικονομικών, οι οποίες, κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, εντοπίζουν περιπτώσεις οφειλών προς το Δημόσιο, μη φορολογικής υφής, οι οποίες προκύπτουν από συμβάσεις ή άλλα δικαιώματα του Δημοσίου και δεν έχουν αποδοθεί από τους υπόχρεους, πρέπει να προβαίνουν άμεσα στη βεβαίωσή τους στην οικεία ΔΟΥ.

Για τις δαπάνες τονίζεται πως τα όρια πιστώσεων που έχουν ορισθεί στον Προϋπολογισμό προσδιορίζουν και το ανώτατο ύψος υποχρεώσεων που μπορούν να αναληφθούν εντός του 2011, αφού βεβαίως ληφθούν υπόψη και οι υποχρεώσεις προηγούμενων ετών που θα πληρωθούν από τις πιστώσεις αυτές. Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο η ανάληψη υποχρεώσεων καθ’ υπέρβαση των εγκεκριμένων πιστώσεων ή ποσοστών διάθεσης δεν επιτρέπεται και σε περίπτωση που πραγματοποιηθεί είναι άκυρη και συνεπάγεται ατομική ευθύνη για το διατάκτη.

Όπως τονίζεται η διάθεση του συνόλου των εγγεγραμμένων στον Προϋπολογισμό πιστώσεων δεν θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη. Η δυνατότητα αποδέσμευσης του συνόλου των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων εξαρτάται κάθε φορά από την πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού και για το λόγο αυτό είναι πιθανό να μην εγκριθεί η διάθεση του συνόλου των πιστώσεων ορισμένων κατηγοριών δαπανών.

Όλοι οι φορείς πρέπει να προγραμματίσουν τις ανάγκες τους έως το ύψος των διαθέσιμων πιστώσεων. Επισημαίνεται ότι στα κριτήρια απόδοσης, στο πλαίσιο των δεσμεύσεων του μηχανισμού στήριξης, έχει προβλεφθεί ανώτατο όριο δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού, το οποίο θα πρέπει να τηρείται απαρέγκλητα, καθόσον το ύψος αυτό θα εξετάζεται κάθε τρίμηνο. Για το λόγο αυτό όλοι οι φορείς θα πρέπει να προγραμματίσουν τις μηνιαίες ανάγκες τους στις κύριες κατηγορίες δαπανών και να προσδιορίζουν τα αντίστοιχα όρια των πιστώσεων για ανάλωση κάθε φορέα, έτσι ώστε κατά την εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού το ύψος των δαπανών να είναι εντός των ορίων που έχουν προσδιορισθεί. Μάλιστα, προαναγγέλλεται πως για τον προγραμματισμό αυτό θα πραγματοποιηθούν εντός του Ιανουαρίου συναντήσεις με όλα τα υπουργεία και τους ασφαλιστικούς φορείς.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, στα κριτήρια απόδοσης προβλέπεται και η παρακολούθηση της εξέλιξης των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Ειδικότερα θα εξετάζεται η μεταβολή του ύψους των ληξιπρόθεσμων οφειλών σε φορείς εκτός της γενικής κυβέρνησης, σωρευτικά από την 1.1.2011 για κάθε μήνα, αφαιρουμένων αυτών που δημιουργήθηκαν μέχρι 31.12.2010. Επίσης θα παρακολουθούνται και τα στοιχεία για τις εκκρεμείς υποχρεώσεις που δεν έχουν εξοφληθεί για διάστημα μεγαλύτερο των 30 και 60 ημερών. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη συμπλήρωση του μητρώου δεσμεύσεων, έτσι ώστε τα παραπάνω στοιχεία να είναι διαθέσιμα μετά τη λήξη του μήνα αναφοράς.

Στην εγκύκλιο αναφέρονται και τα εξής:


- Για τις αποδοχές του προσωπικού των υπηρεσιών του Δημοσίου που καταβάλλονται με μισθοδοτικές καταστάσεις, εφιστάται η προσοχή των εκκαθαριστών για την αυστηρή εφαρμογή των σχετικών διατάξεων και εγκυκλίων, για το σωστό καταλογισμό τους στους επιμέρους ειδικούς φορείς και ΚΑΕ των πιστώσεων μισθοδοσίας, προκειμένου να περιορισθεί το φαινόμενο των λανθασμένων καταλογισμών. Επισημαίνεται ιδιαιτέρως ότι, στην πρώτη μισθοδοτική κατάσταση των διοριζομένων, κατατασσομένων ή μετατασσομένων υπαλλήλων πρέπει να βεβαιώνεται η ύπαρξη πρόβλεψης στον προϋπολογισμό.

-Συστάσεις γίνονται προς τις συναρμόδιες υπηρεσίες των υπουργείων και αποκεντρωμένων διοικήσεων στην προώθηση για υπογραφή αποφάσεων μετάταξης υπαλλήλων. Οι μόνες αποφάσεις μετατάξεων που μπορούν να προωθηθούν χωρίς να έχει από πριν εξασφαλισθεί η αναγκαία πίστωση είναι όσες προβλέπονται από ειδικές διατάξεις που σχετίζονται με την εξυγίανση φορέων της γενικής κυβέρνησης. Ομοίως και για την υπογραφή αποφάσεων απόσπασης υπαλλήλων είναι αναγκαία η εκ των προτέρων εξασφάλιση της απαραίτητης πίστωσης. Υπογραμμίζεται δε πως για τη μεταφορά από άλλες κατηγορίες δαπανών σε δαπάνες μισθοδοσίας απαιτείται η έγκριση της Βουλής κατά τη διαδικασία του συμπληρωματικού προϋπολογισμού, γεγονός που θα πρέπει να συνεκτιμάται κατά την εξέταση αιτημάτων για μετάταξη ή απόσπαση προσωπικού.

-Για επιχορηγήσεις διαφόρων φορέων τονίζεται πως ο Προϋπολογισμός δεν μπορεί να αναλαμβάνει το οικονομικό βάρος όλων των επιλογών των διοικήσεων των επιχορηγούμενων φορέων, οι οποίες οφείλουν να καθορίσουν τις προτεραιότητές τους, να ιεραρχήσουν τις ανάγκες τους και να προσαρμόσουν τους προϋπολογισμούς τους στο ύψος των αντίστοιχων πιστώσεων επιχορήγησης που έχουν εγγραφεί στον κρατικό προϋπολογισμό και των ιδίων αυτών εσόδων. Η εγγραφή πιστώσεων στον κρατικό προϋπολογισμό για επιχορήγηση φορέων δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη και υποχρέωση καταβολής της και ως εκ τούτου για την καταβολή των επιχορηγήσεων θα λαμβάνεται υπόψη ο σκοπός διάθεσής της καθώς και οι επιμέρους ανάγκες που θα καλυφθούν.


-Για το προσωπικό τονίζεται πως οι αριθμητικές προβλέψεις των θέσεων του υπηρετούντος προσωπικού κατά την 31/12/2010 θα μεταφερθούν αυτούσιες στο μητρώο του 2011. θα εξαιρεθούν οι προβλέψεις θέσεων των ειδικευόμενων στα νοσηλευτικά ιδρύματα, καθώς και οι θέσεις των ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου, οι υπηρετούντες στα πολιτικά γραφεία των μελών της Κυβέρνησης, των υφυπουργών και των γενικών γραμματέων, οι θέσεις δημοσιογράφων για τη στελέχωση των γραφείων τύπου και δημοσίων σχέσεων υπουργείων και το προσωπικό του Πολιτικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, του Πολιτικού Γραφείου του υπουργού Επικρατείας και της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης.

- Για τις εφημερίες γιατρών του ΕΣΥ που βαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό τονίζεται πως έχουν ήδη καθορισθεί με τη διάταξη του άρθρου 4 του ν.3868/10. Το ποσό της σχετικής πίστωσης του προϋπολογισμού αποτελεί το ανώτατο όριο δαπανών που μπορούν να πραγματοποιηθούν εντός του 2011.

-Για τη χορήγηση πιστώσεων προκειμένου να εκτελεσθούν δικαστικές αποφάσεις ή συμβιβαστικές πράξεις θα πρέπει οι αρμόδιες υπηρεσίες να επιβεβαιώνουν τα αιτούμενα από τους φορείς ποσά ή να προβαίνουν σε κατ’ αρχήν προσδιορισμό των σχετικών δαπανών και να υποβάλουν αιτήματα χορήγησης των αναγκαίων πιστώσεων για την εξόφληση των υποχρεώσεων. (ΝΕΑ)