Απάντηση του υφ. Εργασίας Γιώργου Κουτρουμανη στον Κώστα Κουκοδήμο για το Ακτινολογικό του ΙΚΑ Κατερίνης


    Τετάρτη 20 Οκτώβριος 2010
    Απαντώντας στην υπ’αρ. 2682/13.09.2010 ερώτηση η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από το βουλευτή κ. Κώστα Κουκοδήμο και η οποία αφορά στην έλλειψη ιατρού ακτινολόγου στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στην Κατερίνη γεγονός που συνεπάγεται τη μη λειτουργία του ακτινολογικού εργαστηρίου και σύμφωνα με όσα μας έγιναν γνωστά από τη διοίκηση του Ιδρύματος, σας αναφέρουμε τα εξής: «Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10 και 11 του Κανονισμού Ασθένειας ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, η ιατρική περίθαλψη των ασφαλισμένων του Ιδρύματος, παρέχεται από τα αρμόδια Υγειονομικά Όργανα του Ιδρύματος ή από τους συμβεβλημένους με το Ίδρυμα γιατρούς. Στις περιπτώσεις που ο ασθενής προσφεύγει σε ιδιώτη γιατρό ή ιδιωτικό εργαστήριο ή νοσοκομείο, λόγω επείγοντος περιστατικού, είτε γιατί η χρησιμοποίηση Υγειονομικού Οργάνου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ δεν είναι δυνατή για οποιοδήποτε λόγο, το Ίδρυμα αποδίδει τη δαπάνη σύμφωνα πάντα με το ελάχιστο όριο κρατικής διατίμησης, όπως έχει καθοριστεί με Προεδρικά Διατάγματα και αποφάσεις της ΕΚΙΑ (Επιτροπή Κοστολόγησης Ιατρικών Αμοιβών) του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, εφόσον υπάρχει ασφαλιστική ικανότητα, γνωμάτευση ελεγκτή ιατρού για το επείγον, προσκόμιση πρωτότυπων αποδείξεων και εμπρόθεσμη υποβολή της σχετικής αίτησης. Σας ενημερώνουμε ότι το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ δεν έχει συνάψει συμβάσεις με τα εξωτερικά ιατρεία των κρατικών νοσοκομείων, όπου πολλοί ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι προσφεύγουν για ιατρικές εξετάσεις. Αποτέλεσμα του γεγονότος αυτού είναι, να καταβάλλουν οι ίδιοι οι ασφαλισμένοι τη δαπάνη για τις εξετάσεις που υποβάλλονται εκεί, σύμφωνα με τις κοστολογήσεις του Δ.Σ. του κάθε νοσοκομείου. Το γεγονός αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τις διαφορές που παρουσιάζονται, λόγω των αποκλίσεων των ποσών, στους ασφαλισμένους και συνταξιούχους του Ιδρύματος, οι οποίοι απευθύνονται σε μη συμβεβλημένα Εργαστήρια ή Νοσοκομεία, λαμβανομένου υπόψη, ότι η απόδοση από το Ίδρυμα είναι πάντα σύμφωνα με την κρατική διατίμηση. Ο ανακαθορισμός πάντως των τιμών των εξετάσεων που περιλαμβάνονται στα Προεδρικά Διατάγματα, είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το οποίο έχει καταρτίσει σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος Κοστολόγησης Ιατρικών Πράξεων που έχει υπογραφεί και από την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Σε κάθε περίπτωση μπορούν οι ασφαλισμένοι του Ιδρύματος να κάνουν χρήση του δικαιώματος που τους παρέχει ο Κανονισμός Ασφαλιστικής Αρμοδιότητας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, και να υποστηρίζουν τα αιτήματά τους ενώπιον της ΤΔΕ του Υποκαταστήματος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ όπου ανήκουν. Μετά τη δημοσίευση του Ν.381/09 «αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 234/Α/28-12-09), επήλθαν μεταβολές στο θεσμικό πλαίσιο που ίσχυε για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου. Ωστόσο το Υπουργείο μας, έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, και δόθηκε έγκριση της επιτροπής της 33/2006 ΠΥΣ για συμβάσεις μίσθωσης έργου με 1.400 γιατρούς-οδοντιάτρους και 100 οικογενειακούς γιατρούς για την κάλυψη αναγκών παροχής ιατρικών υπηρεσιών, στους ασφαλισμένους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Ειδικότερα, για το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Κατερίνης, ο γιατρός ακτινολόγος που υποστήριζε τον τοπικό πληθυσμό των ασφαλισμένων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ είχε σύμβαση αορίστου χρόνου και αποχώρησε οικιοθελώς. Μετά την αποχώρηση του εν λόγω ακτινολόγου, δεν υπεβλήθη στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αίτηση γιατρού ακτινολόγου για την αναπλήρωση της θέσης. Πρώτο μέλημα του Ιδρύματος θα είναι η στελέχωση του ακτινολογικού εργαστηρίου με γιατρό ακτινολόγο. Ως προς το ερώτημα για το πότε επικαιροποιήθηκαν τελευταία φορά τα στοιχεία μητρώου των ασφαλισμένων, δικαιούχων περίθαλψης και συνταξιούχων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Κατερίνης, σας ενημερώνουμε ότι η απογραφή των δικαιούχων περίθαλψης έλαβε χώρα το έτος 2008 και για το Υποκατάστημα Κατερίνης έχουν απογραφεί: 29.865 στην περιοχή Κατερίνης, 2.557 στην περιοχή Αιγινίου και 4.775 στην περιοχή Λιτοχώρου. Από το Πληροφοριακό Σύστημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ προκύπτει ότι οι συνταξιούχοι στην περιοχή της Κατερίνης είναι 5.118 και οι εργαζόμενοι είναι 11.342 ενώ στην περιοχή Αιγινίου είναι 465 και 953 αντίστοιχα και για την περιοχή Λιτοχώρου είναι 983 και 1.700 εργαζόμενοι. Η Διοίκηση του ΙΚΑ –ΕΤΑΜ έχει υπόψη της τις ελλείψεις ιατρικού προσωπικού. Σε επόμενες προσλήψεις θα εξεταστούν οι ανάγκες, λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαιτερότητα των περιοχών, καθώς και τις αιτήσεις υποψηφιότητας, προκειμένου να επιτευχθεί πιο άρτια στελέχωση στις Μονάδες του. Ο Αναπληρωτής Υπουργός Γεώργιος Κουτρουμάνης