Ο κ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΣΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ EUROGROUP ΚΑΙ ECOFIN
   Αθήνα, 1 Δεκεμβρίου 2009
  

    Ο Υπουργός Οικονομικών, Γιώργος Παπακωνσταντίνου, θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στις συνεδριάσεις των Συμβουλίων Eurogroup και Ecofin, σήμερα, Τρίτη 1, και αύριο, Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου, αντίστοιχα.
    Ακολουθεί η ημερήσια διάταξη του Ecofin:
    Α. ΠΡΟΓΕΥΜΑ: Τρέχουσα οικονομική κατάσταση


    Σύμφωνα με τις πρόσφατες προβλέψεις του ΟΟΣΑ για την προοπτική της παγκόσμιας οικονομίας (Παρίσι, 19 Νοεμβρίου 2009), σημειώνονται τα εξής:
    Η ανάκαμψη που ξεκίνησε τους προηγούμενους μήνες σε οικονομίες εκτός ΟΟΣΑ έχει πλέον επεκταθεί και στις χώρες του ΟΟΣΑ. Ωστόσο, στις περισσότερες οικονομίες του ΟΟΣΑ η ανάπτυξη αναμένεται να κυμανθεί σε πιο μέτρια επίπεδα για το επόμενο διάστημα, καθώς τα νοικοκυριά, οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, οι επιχειρήσεις και οι κυβερνήσεις πρέπει να εξυγιάνουν τους ισολογισμούς τους. Επίσης, η ανεργία θα αυξηθεί περαιτέρω, σε αντίθεση με τον ήδη χαμηλό πληθωρισμό, στον οποίο ασκούνται περαιτέρω καθοδικές πιέσεις. Χρειάζεται ακόμα κάποιο χρονικό διάστημα ως ότου η ανάκαμψη γίνει αρκετά ισχυρή για να μπορέσει να μειωθεί η ανεργία.
    Β. ECOFIN
    1. Κανονισμοί για τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής....
Αρχής Τραπεζών, της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων και της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών
    Το Συμβούλιο ECOFIN καλείται να δώσει έγκριση γενικής προσέγγισης σε προτάσεις Κανονισμών για την σύσταση τριών νέων Ευρωπαϊκών Αρχών, οι οποίες θα είναι αρμόδιες για την εποπτεία του Τραπεζικού τομέα, της Κεφαλαιαγοράς και του Ασφαλιστικού τομέα. Στόχος της Προεδρίας είναι οι Κανονισμοί να εγκριθούν έως τα τέλη του 2009 ώστε να τεθούν σε ισχύ από 1/1/2011.
    2. Φορολογία:
    α. ΦΠΑ: Προσχέδιο Οδηγίας για την εφαρμογή του μηχανισμού αντιστροφής της φορολογικής υποχρέωσης στα δικαιώματα εκπομπών και ορισμένα αγαθά
    β. ΦΠΑ στις ταχυδρομικές υπηρεσίες
    γ. Οδηγία για τη φορολογία των αποταμιεύσεων
    δ. Οδηγία για την είσπραξη φορολογικών απαιτήσεων
    ε. Οδηγία για τη διοικητική συνεργασία
   στ. Συμφωνίες για την καταπολέμηση της απάτης με τρίτες χώρες:
    - Προσχέδιο συμφωνίας με το Λιχτενστάιν
    - Διαπραγματευτική εντολή για συμφωνίες με άλλες τρίτες χώρες
    3. Εφαρμογή του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης:
   α. Υιοθέτηση πράξεων στο πλαίσιο της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος
    Σκοπός του θέματος αυτού είναι η υιοθέτηση πράξεων στο πλαίσιο της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος (ΔΥΕ) για 14 κράτη-μέλη. Από αυτές, εννέα (9) αφορούν νέες ΔΥΕ, τέσσερις (4) την εκ νέου σύσταση της Επιτροπής για διόρθωση του υπερβολικού ελλείμματος και μια (1) τη σύσταση της Επιτροπής για μη λήψη αποτελεσματικών δράσεων για τη διόρθωση του ελλείμματος.
    β. Υιοθέτηση γνώμης του Συμβουλίου επί του επικαιροποιημένου Προγράμματος Σταθερότητας του Βελγίου
    Το προσεχές Συμβούλιο ECOFIN, κατόπιν σύστασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αναμένεται να υιοθετήσει γνώμη επί του επικαιροποιημένου Προγράμματος Σταθερότητας του Βελγίου, για την περίοδο 2008-2012, βάσει του συμπληρωματικού προγράμματος που υπέβαλλε η χώρα, στις 21/9/2009.
   4. Προετοιμασίες για τη Σύνοδο Κορυφής της 10ης -11ης Δεκεμβρίου
    α. Χρηματοπιστωτική εποπτεία
    Η Σουηδική Προεδρία θα υποδείξει πώς θα γίνει η ενημέρωση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου επί της προόδου στα τρία προσχέδια κανονισμών για τη δημιουργία Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών στον τομέα της μικρο-προληπτικής εποπτείας.
    β. Συνεισφορά του ECOFIN στη συζήτηση για την ατζέντα της Λισαβόνας μετά το 2010
    Στο σχέδιο συμπερασμάτων, υπογραμμίζονται οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή οικονομία από την ανεργία, τη μειωμένη παραγωγικότητα, τη γήρανση του πληθυσμού και τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης. Το Συμβούλιο ECOFIN αναμένει στην νέα στρατηγική για την ανάπτυξη και την απασχόληση να καλύπτονται θέματα που αφορούν στην ενίσχυση του αναπτυξιακού δυναμικού της Ε.Ε. και την εξασφάλιση βιώσιμων δημόσιων οικονομικών, σύμφωνα με το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Παράλληλα, η ορθότερη ενσωμάτωση της κοινωνικής διάστασης και των πολιτικών για την αλλαγή του κλίματος στη νέα στρατηγική θα πρέπει να γίνεται με οικονομικά ορθό τρόπο ενώ παράλληλα θα διατηρείται και ενισχύεται η σαφής εστίαση στην ανάπτυξη και την απασχόληση, Οι εν λόγω στόχοι της νέας στρατηγικής θα πρέπει να τεθούν και υιοθετηθούν σε υψηλότατο πολιτικό επίπεδο, ενώ ένας μικρός αριθμός σωστά πλαισιωμένων στόχων θα συμβάλει στην επίτευξη συγκεκριμένων δράσεων.
    Το Συμβούλιο ECOFIN θεωρεί ότι υπάρχει ανάγκη να ενισχυθεί περαιτέρω η αποτελεσματικότητα του συντονισμού των πολιτικών και η εποπτεία των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Για το λόγο αυτό καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρουσιάσει έγκαιρα, συγκεκριμένες προτάσεις βελτίωσης των μηχανισμών εποπτείας Τέλος, αναγνωρίζοντας η σπουδαιότητα της ευαισθητοποίησης και υποστήριξης του κοινού για την επιτυχή εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων, το Συμβούλιο καλεί την Ε. Επιτροπή μαζί με την EPC να εξετάσουν πτυχές της επικοινωνιακής στρατηγικής, ενδεχομένως με την ανάπτυξη κατάλληλων, απλών και διαφανών εκθέσεων προόδου ανά χώρα.
    γ. Στρατηγικές εξόδου
    Στο προσεχές Συμβούλιο ECOFIN, οι Υπουργοί Οικονομικών θα υιοθετήσουν σχέδιο συμπερασμάτων που ετοίμασε η Επιτροπή Οικονομικών και Χρηματοπιστωτικών Υποθέσεων (ΕΟΧΥ) σχετικά με τις στρατηγικές απόσυρσης των μέτρων στήριξης του χρηματοπιστωτικού τομέα. Βασικά σημεία του σχεδίου συμπερασμάτων είναι τα ακόλουθα:
    5. Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες: Διακανονισμοί χρηματοπιστωτικής σταθερότητας
       Σε συνέχεια των συστάσεων της Έκθεσης de Larosi?re και του αιτήματος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Ιουνίου 2009 και σε ευθυγράμμιση με τη Διακήρυξη της Συνόδου Κορυφής G20 στο Pittsburg, η Ευρωπαϊκής Επιτροπή, στις 20 Οκτωβρίου 2009, εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με τη δημιουργία πλαισίου για τη διαχείριση διασυνοριακών κρίσεων στον τραπεζικό τομέα της Ε.Ε. Η ανακοίνωση αυτή καλύπτει τα στάδια από την "έγκαιρη παρέμβαση" των εποπτικών αρχών για την αποκατάσταση της σταθερότητας και ευρωστίας ενός ιδρύματος, ως τα "μέτρα διάσωσης" για την ανασυγκρότηση των υπό κατάρρευση διασυνοριακών τραπεζών και τις "διαδικασίες εκκαθάρισής" τους.
    Το προσεχές Συμβούλιο ECOFIN αναμένεται να υιοθετήσει συμπεράσματα αναφορικά με τους διακανονισμούς χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και τη διαχείριση κρίσεων και καλεί την Ε. Επιτροπή να επανέλθει εντός του 2010 με συγκεκριμένες προτάσεις πολιτικής επί του θέματος, συνοδευόμενες από αναλυτική αξιολόγηση των επιπτώσεων. Το ως άνω σχέδιο συμπερασμάτων διακρίνεται σε δύο ενότητες: (i) το ρυθμιστικό πλαίσιο εντός Ε.Ε., όπου προτείνονται μελλοντικές κατευθύνσεις για τις βραχυ-μεσοπρόθεσμες δράσεις της Ε. Επιτροπής στα προαναφερθέντα στάδια που καλύπτει η ανακοίνωση του Οκτωβρίου και (ii) το πλαίσιο συντονισμού πολιτικών για τη διαχείριση κρίσεων και τη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας στην Ε.Ε. (ΑΠΕ)
(Ξένη δημοσίευση)-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ-Υπ. Οικονομικών- Ο κ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΣΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ EUROGROUP ΚΑΙ ECOFIN - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ (1 ΚΑΙ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ).
    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
    ΝΙΚΗΣ 5-7
    10180 ΑΘΗΝΑ
    ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ TΗΛ.: 210-3332551/2
    FAX: 210-3332559
    e-mail : press@mnec.gr