"Κουρεμένες" προσδοκίες - Ενισχύονται οι μηχανισμοί παρακολούθησης του ελληνικού προγράμματοςΠέμπτη 27 Οκτωβρίου 2011
Ενίσχυση των μηχανισμών παρακολούθησης της εφαρμογής του ελληνικού προγράμματος πέραν..
των περιοδικών ελέγχων που διενεργεί η τρόικα, με τεχνοκράτες ειδικούς που θα εργάζονται στενά σε διαρκή βάση με την ελληνική κυβέρνηση, προβλέπει για την Ελλάδα, μεταξύ άλλων, το προσχέδιο της κοινής δήλωσης των Ευρωπαίων ηγετών της χθεσινής Συνόδου Κορυφής. Η νέα δομή θα βοηθάει την τρόικα στην αποτίμηση της τήρησης των όρων δανεισμού της Ελλάδος, νέος ρόλος που θα αποτυπωθεί και στο Μνημόνιο.
Επιπλέον, για τη διευκόλυνση της αποτελεσματικής χρήσης των ευμεγέθων δανείων ανακεφαλαιοποίησης των ελληνικών τραπεζών, θα ενισχυθεί και η διοίκηση του ελληνικού Ταμείου Χρηματο-πιστωτικής Σταθερότητας, σε συμφωνία με την τρόικα. Μεταξύ άλλων, συμφωνείται και η μόχλευση των κεφαλαίων του EFSF, όπως και η αναμόρφωση της συνθήκης ίδρυσης του - διαδόχου του EFSF - Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητος (ESM), με βάση τις αποφάσεις της 21ης Ιουλίου, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Νοεμβρίου, ώστε να τεθεί σε ισχύ το συντομότερο δυνατόν. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες αναμένουν την ολοκλήρωση ενός "βιώσιμου και αξιόπιστου" ("sustainable and credible") πολυετούς προγράμματος της Ε.Ε. και του ΔΝΤ για την Ελλάδα, μέχρι το τέλος του 2011.

Σύμφωνα με το προσχέδιο, θα παρασχεθεί επαρκής οικονομική στήριξη για την ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών, στο πλαίσιο του προγράμματος εθελουσίας συμμετοχής των ιδιωτών επενδυτών στην οικονομική στήριξη της Ελλάδος (PSI). Επίσης, θα γίνει χρήση εργαλείων αναβάθμισης πιστοληπτικής ικανότητος, ώστε να διατηρηθεί η πρόσβαση των ελληνικών τραπεζών σε πράξεις αναχρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες καλούν για την αναμόρφωση της συνθήκης ίδρυσης του - διαδόχου του EFSF - Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητος (ESM), με βάση τις αποφάσεις της 21ης Ιουλίου, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Νοεμβρίου, ώστε να τεθεί σε ισχύ το συντομότερο δυνατόν.

Αναφορικά με τη μόχλευση του EFSF, αυτή θα πραγματοποιηθεί στη βάση των εξής δύο αξόνων:

1. Μέσω προσφοράς μιας δυνατότητας πιστοληπτικής αναβάθμισης στο νέο χρέος που θα εκδίδουν κράτη-μέλη. Η αγορά αυτής της δυνατότητας επιπλέον εξασφάλισης θα παρέχεται στους ιδιώτες επενδυτές ως επιλογή "ασφάλισης" κατά την πρωτογενή αγορά των τίτλων.

2. Μέσω της μεγιστοποίησης των χρηματοδοτικών δυνατοτήτων του EFSF, με συνδυασμό πόρων από ιδιωτικά και δημόσια χρηματο-πιστωτικά ιδρύματα και επενδυτές, μέσω εταιρικών οχημάτων ειδικού σκοπού (SPVs), αλλά και μέσω στενότερης συνεργασίας με το ΔΝΤ.

Επισημαίνεται, ότι αμφότερες μέθοδοι μόχλευσης θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα.

Μεταξύ άλλων, σε περίπτωση ενεργοποίησης της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος για χώρα-μέλος της ευρω-ζώνης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα μπορούν να εξετάσουν το προσχέδιο προϋπολογισμού του συγκεκριμένου κράτους και να θέσουν τις όποιες -προφανώς δεσμευτικές- επιφυλάξεις τους, προ της ψήφισής του από το εθνικό κοινοβούλιο της "αποκλίνουσας" χώρας.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες τονίζουν, ότι τα τελευταία ελήφθησαν άνευ προηγουμένου μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών της παγκόσμιας χρηματο-οικονομικής κρίσης, ενώ επαναλαμβάνουν την ισχυρή τους βούληση για τη διασφάλιση της δημοσιονομικής σύγκλισης, τη στήριξη χωρών που βρίσκονται σε οικονομική κρίση, αλλά και την ισχυροποίηση της διακυβέρνησης της ευρω-ζώνης, με σκοπό να οδηγήσει σε βαθύτερη οικονομική ενοποίηση και σε μια φιλόδοξη "ατζέντα ανάπτυξης".

Οι ηγέτες επισημαίνουν, ότι η επικύρωση και από τις 17 χώρες-μέλη της ευρωζώνης, της ενίσχυσης των δυνατοτήτων παρέμβασης του EFSF -σύμφωνα με τις αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής του Eurogroup της 21ης Ιουλίου- ενισχύει σημαντικά τις δυνατότητες της ευρω-ζώνης να αντιδράσει στην κρίση, η οποία δεν έχει τελειώσει, "όπως φαίνεται από τη μεταβλητότητα στις αγορές κρατικού και εταιρικού χρέους". Χρειάζονται περαιτέρω δράσεις για την ανάκτηση της εμπιστοσύνης των αγορών.

Η Σύνοδος Κορυφής δεσμεύεται να πράξει οτιδήποτε χρειάζεται για να ξεπεραστούν οι τρέχουσες δυσκολίες και να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για την ολοκλήρωση της οικονομικής και νομισματικής ένωσης.