Προκήρυξη για την ενίσχυση επιστημόνων - ελευθέρων επαγγελματιών


ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2009
στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013
Ενισχύονται οικονομικά επιστήμονες-ελεύθεροι επαγγελματίες για την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών τους με την προμήθεια σύγχρονου και εξειδικευμένου τεχνολογικού εξοπλισμού. Με ποσοστό ενίσχυσης (επιχορήγησης) 50% ή 80% ανάλογα με την ημερομηνία πρώτης έναρξης δραστηριότητας και με μέγιστο επιχορηγούμενο προϋπολογισμό που κυμαίνεται από 6.250€ έως 40.000€, ανάλογα με τη κατηγορία επαγγελματικής δραστηριότητας και την ημερομηνία πρώτης έναρξης δραστηριότητας.
Ταυτότητα και σκοπός δράσης
Με τη συγκεκριμένη δράση, το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών και η Ευρωπαϊκή Ένωση ενισχύουν για πρώτη φορά τους συγκεκριμένους κλάδους, στοχεύοντας στην ενδυνάμωση της δραστηριότητας δεκάδων χιλιάδων επιστημόνων - ελεύθερων επαγγελματιών.
Οι παρεχόμενες ενισχύσεις αφορούν την ενίσχυση ελευθέρων επαγγελματιών για την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών τους με την προμήθεια εξοπλισμού Η/Υ και περιφερειακού εξοπλισμού, ειδικού τυποποιημένου λογισμικού και σύγχρονου και εξειδικευμένου τεχνολογικού εξοπλισμού.
Οι παρεχόμενες ενισχύσεις αφορούν στις ακόλουθες κατηγορίες ελεύθερων επαγγελματιών:
1.Ιατροί
2.Οδοντίατροι
3.Μηχανικοί
4.Γεωτεχνικοί (στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται γεωλόγοι, γεωπόνοι, δασοπόνοι και ιχθυολόγοι)
5.Δικηγόροι
6.Συμβολαιογράφοι
7.Λογιστές
8.Οικονομολόγοι / Σύμβουλοι

Η συνολική δημόσια δαπάνη, δηλαδή το άθροισμα κοινοτικής και εθνικής συμμετοχής, ανέρχεται σε 250 εκ. ευρώ.

Δικαιούχοι των ενισχύσεων είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες που είναι σήμερα ενεργοί, έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας πριν την 1η Ιανουαρίου 2009 και δεν απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας.

Τι χρηματοδοτείται
Η προκήρυξη αφορά την ενίσχυση των ακόλουθων κατηγοριών δαπανών ανά κατηγορία επαγγελματικής δραστηριότητας:
εξοπλισμός πληροφορικής (Η/Υ και περιφερειακά)
απαραίτητο ειδικό τυποποιημένο λογισμικό (software)
εξειδικευμένος εξοπλισμός σύγχρονης τεχνολογίας για την παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας (π.χ. ιατρικά μηχανήματα).
Αυξημένο ποσοστό ενίσχυσης, ύψους 80% επί της υποβαλλόμενης πρότασης, προβλέπεται για τους νέους επαγγελματίες, δηλαδή εκείνους οι οποίοι κατέθεσαν δήλωση έναρξης άσκησης επαγγέλματος μετά την 1η Ιανουαρίου 2004. Για όσους έχουν κάνει έναρξη άσκησης επαγγέλματος πριν την 1η Ιανουαρίου 2004 προβλέπεται ποσοστό ενίσχυσης ύψους 50% επί του προϋπολογισμού της πρότασης, όπως παρουσιάζονται στον πίνακα 1.

Σε κάθε περίπτωση, εφόσον ο προϋπολογισμός μιας υποβαλλόμενης πρότασης υπερβαίνει τα ανώτατα όρια της ανά δραστηριότητα επιχορηγούμενης πρότασης, η ενίσχυση περιορίζεται στο μέγιστο προβλεπόμενο ποσό το οποίο εμφανίζεται στον πίνακα 1.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΚΥΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΟΡΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΤΩΝ 5 ΕΤΩΝ
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΩΝ 5 ΕΤΩΝ
Ιατροί
5.000 -20.000 €
80%
50%
Οδοντίατροι
5.000 -20.000 €
80%
50%
Μηχανικοί
4.000 - 8.000 €
80%
50%
Δικηγόροι- Συμβολαιογράφοι
3.000 - 5.000 €
80%
50%
Οικονομολόγοι- Σύμβουλοι
3.000 - 5.000 €
80%
50%
Λογιστές
3.000 - 5.000 €
80%
50%

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Η υποβολή των προτάσεων θα γίνεται αποκλειστικά μέσω της ιστοσελίδας www.ependyseis.gr, από την 1η Σεπτεμβρίου 2009 μέχρι την 9η Οκτωβρίου 2009 χωρίς την προσκόμιση δικαιολογητικών. Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να συμπληρώσει ηλεκτρονικά τον ΑΦΜ του, τα στοιχεία του, έναν αριθμό τραπεζικού λογαριασμού για την καταβολή της επιχορήγησης (εφόσον το σχέδιό του εγκριθεί) και περιγραφή του εξοπλισμού και των δαπανών, στις οποίες επιθυμεί να προβεί. Θα ακολουθεί εκ των υστέρων έλεγχος υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της πρότασης.

Τα κριτήρια επιλογής των προτάσεων θα βασίζονται σε οικονομικά στοιχεία παρελθόντων ετών. Η αξιολόγησή τους θα είναι συγκριτική και θα γίνεται ηλεκτρονικά με αυτόματο τρόπο - μέσω του συστήματος taxis- μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής. Η προθεσμία υλοποίησης των προτάσεων ορίζεται σε 4 μήνες από την ημερομηνία έγκρισης τους. Για τις εγκεκριμένες προτάσεις, θα γίνονται αποδεκτές μόνο δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί από 01/09/2009.

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι ενίσχυσης είναι οι επιστήμονες - ελεύθεροι επαγγελματίες που ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες και οι οποίοι :
 Είναι εγκατεστημένοι στην ελληνική Επικράτεια
 Λειτουργούν με νομική μορφή ατομικής επιχείρησης
 Τηρούν βιβλία Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας και έχουν μία τουλάχιστον μία (1)
 κλεισμένη διαχειριστική χρήση (τουλάχιστον για το οικονομικό έτος 2009 – διαχειριστική χρήση 2008)
 Διαθέτουν ΑΦΜ έγκυρο, ενεργό και ενταγμένο σε συγκεκριμένους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ).
 Έχουν κάνει πρώτη έναρξη επαγγέλματος πριν την 1η/1/2009.
 Διαθέτουν φορολογική ενημερότητα.
 Στις περιπτώσεις που δραστηριοποιούνται πάνω από πέντε χρόνια, θα πρέπει να εμφανίζουν από την άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος στις φορολογικές τους δηλώσεις, μέσο όρο ακαθάριστων εσόδων κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων χρήσεων, υψηλότερο από τον αναφερόμενο κατά περίπτωση στον Πίνακα 2.
Από τον όρο αυτό, εξαιρούνται οι ελεύθεροι επαγγελματίες που κατοικούν και ασκούν το επάγγελμα τους σε νησιά με πληθυσμό μικρότερο των 3100 κατοίκων, τα άτομα με αναπηρία και όσοι ακούν το επάγγελμά τους σε χαρακτηρισμένους ορεινούς όγκους, όπως αυτοί προσδιορίζονται από το Υπουργείο Εσωτερικών.
ΚΥΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
(ΕΚΤΟΣ ΝΗΣΩΝ) &
Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ
Ιατροί - Οδοντίατροι
35.000 €
28.000 €
Γεωτεχνικοί *
35.000 €
28.000 €
Μηχανικοί
35.000 €
28.000 €
Δικηγόροι
25.000 €
20.000 €
Συμβολαιογράφοι
50.000 €
40.000 €
Οικονομολόγοι- Σύμβουλοι
25.000 €
20.000 €
Λογιστές
25.000 €
20.000 €