Γιώργος Κυριακίδης : "Παρατυπίες και ασυνέπειες στη λειτουργία του Δήμου Κατερίνης και της Κοινωφελούς επιχείρησης"


http://2.bp.blogspot.com/-5WQkHsWGNp0/Te6WfSjzJQI/AAAAAAAAS1g/Wi4TEGx0mwU/s1600/%25CE%259A%25CE%25A5%25CE%25A1%25CE%2599%25CE%2591%25CE%259A%25CE%2599%25CE%2594%25CE%2597%25CE%25A3+1.jpg

Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2011

Ιστορικό της Κοινωφελούς επιχείρησης
Η Κοινωφελής επιχείρηση του Δήμου Κατερίνης δημιουργήθηκε με Μετατροπή της Δημοτικής Επιχείρησης «Δημοτική Αγορά Κατερίνης» (ΔΕΔΑΚ) σε Κοινωφελή, με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου... Κατερίνης (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ. Κατερίνης)». Εγκρίθηκε με την Αρ. Πρωτ. 7745 Αρ. Μητρώου: 13 απόφαση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Δ/νση Τοπ. Αυτ/σης & Δ/σης Ν. Πιερίας τμήμα τοπικής Αυτ/σης & Ν.Π.Δ.Δ. και αναρτήθηκε στο Φ.Ε.Κ 2261/31/12/2010.
Λόγω "Καλλικράτη", με την απόφαση 98/2011 του Δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Κατερίνης, με την Κοινωφελή επιχείρηση του Δήμου Κατερίνης  ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ. Κ, συγχωνευτήκαν η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ελαφίνας  «ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε», η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Κορινού «ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΚΟ», η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Πέτρας «ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΠΕ», η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Παραλίας, και η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Πιερίων «ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΠΙ».


Δεδομένα
Οι πόροι της Κοινωφελούς επιχείρησης προέρχονται σχεδόν καθ΄ολοκληρία από προγράμματα ΕΣΠΑ μέσω της ΕΕΤΑΑ. Για τη χρήση 2010-2011 οι δομές της ΔΗΚΕΔΗΚ (βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί, ΚΔΑΠ,ΚΔΑΠ ΜΕΑ) που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ (Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής") έως τα μέσα Αυγούστου είχαν λάβει το 90% της χρηματοδότησης που δικαιούνταν.
Παρ’όλα αυτά το προσωπικό της Κοινωφελούς επιχείρησης του Δήμου Κατερίνης παραμένει απλήρωτο για  πολλούς μήνες (τουλάχιστον 3). Σε συνάντηση μεταξύ του προεδρείου της επιχείρησης με εκπροσώπους των εργαζομένων, ο Πρόεδρος της Κοινωφελούς επιχείρησης ανήγγειλε ότι δεν υπάρχουν χρήματα για την μισθοδοσία και θα έπρεπε να διαλέξουν οι εργαζόμενοι, αν θα πληρώνονταν οι μισθοί τους ή το Ι.Κ.Α.!!!
Με δεδομένο ότι, η αποπληρωμή του προγράμματος ΕΣΠΑ είναι το 10% της συνολικής επιχορήγησης, ήτοι περίπου 100.000€, και αναμένεται να δοθεί στα τέλη Σεπτεμβρίου, σε συνδυασμό με τον προϋπολογισμό της ΔΗΚΕΔΗΚ, που ψηφίστηκε στις 29/7/2011 με αρ.αποφ.14/2011 και αναφέρει στα έξοδα τις υποχρεώσεις της επιχείρησης προς το ΙΚΑ, τους προμηθευτές και το προσωπικό (σε σύνολο 925.730,97€), τίθεται σε αμφιβολία η δυνατότητα της επιχείρησης να μπορέσει να πληρώσει το προσωπικό και να συνεχίσει τη λειτουργία της.
Από την άλλη μεριά στον προϋπολογισμό της ΔΗΚΕΔΗΚ, στα έσοδα, στο τμήμα Ειδικές απαιτήσεις  της Κοινωφελούς Επιχείρησης, εμφανίζεται οφειλή του Δήμου Κατερίνης από Προγραμματική Σύμβαση 350.000€, αλλά και στα Οφειλόμενα Κεφάλαια οφειλή 182.300€ (σε σύνολο 532.300€).
Αναζητώντας από πού προέρχονται οι οφειλές προς τη ΔΗΚΕΔΗΚ ανακαλύπτουμε ότι:
Όσον αφορά τις 350.000€, αυτές προέρχονται από Προγραμματική Σύμβαση που υπογράφθηκε μεταξύ ΔΕΔΑΚ (η ΔΗΚΕΔΗΚ είναι η επιχείρηση που προήλθε από την μετατροπή της ΔΕΔΑΚ σε ΔΗΚΕΔΗΚ), του Δήμου Κατερίνης και του ΟΠΒΜ (Οργανισμός Βρεφονηπιακής Μέριμνας, ο μετέπειτα ΟΠΠΑΠ Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Πρόνοιας του Δήμου Κατερίνης). Βάσει της προγραμματικής σύμβασης που εγκρίθηκε από το Δ.Σ του Δήμου με αρ. 536/2009 που σας επισυνάπτουμε, προκύπτει ότι ο Δήμος Κατερίνης έχει υποχρέωση να εγγράψει στον προϋπολογισμό του και να καταβάλει τα παρακάτω ποσά:
Για το 2009 #100.000€# 2 δόσεις των 50.000€ ,για το 2010 #200.000€# 1 δόση 100.000€ και 2 δόσεις των 50.000€, για το 2011 #100.000€# με την λήξη της σύμβασης 31/8/2011.
Όσον αφορά τις 182.300€, αυτές προέρχονται από Οφειλόμενα Κεφάλαια (υποχρεώσεις των Δήμων που συνέστησαν τις κοινωφελείς επιχειρήσεις και στη συνεχεία συγχωνεύτηκαν λόγω Καλλικράτη σε μία, με την επωνυμία ΔΗΚΕΔΗΚ).
Αναλυτικά: Δήμος Ελαφίνας ΦΕΚ 440Β 2008 οφείλει70.000€, Δήμος Πέτρας ΦΕΚ 1713Β 2008 οφείλει 16.300€, Δήμος Κορινού ΦΕΚ 2587Β 2009 οφείλει 1.000€ και Δήμος Κατερίνης Φ.Ε.Κ 2261/31/12/2010  οφείλει 95.000€ (σε σύνολο 182.300€).Η παραπάνω υποχρέωση, κληρονομείται από τον Δήμο Κατερίνης που είναι η συνέχεια των συγχωνευμένων Δήμων, λόγω του Καλλικράτη.
Συνεπεία των παραπάνω, θα έπρεπε ο Δήμος Κατερίνης, να εγγράψει στον προϋπολογισμό του Δήμου, τα οφειλόμενα ποσά.
Παρατηρήσεις για τον προϋπολογισμό του Δήμου Κατερίνης:
1)      Ο προϋπολογισμός του Δήμου Κατερίνης αναφέρει σαν οφειλή προγραμματικής σύμβασης (προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Κατερίνης) 62.500€ (Κ.Α 02.00.6736.017) και 10.000€ (02.00.6737.01) μόνο, αντί για 350.000€.
2)      Ο προϋπολογισμός του Δήμου Κατερίνης δεν αναφέρει πουθενά το Οφειλόμενο Κεφάλαιο προς την Κοινωφελή επιχείρηση του.
3)      Στην προγραμματική σύμβαση δεν αναφέρονται ρήτρες, σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως οι διατάξεις του Ν. 3463/2006 (νέος Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας) αριθ. 225 περί προγραμματικών συμβάσεων ορίζει.
4)      Η υπηρεσιακή αναφορά της προϊσταμένης της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου Κατερίνης που συντάχθηκε σε εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ 113/2010 << Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες>> καθώς και της εγκυκλίου 30 της 20/4/2011 του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλ/νικης Διακυβέρνησης δεν αναφέρει στις οφειλές παρελθόντων ετών, τις υποχρεώσεις του οφειλόμενου κεφαλαίου και της προγραμματικής σύμβασης προς την  Κοινωφελή επιχείρηση (182.300€ & 350.000€ αντίστοιχα),παρά μόνο στις συμβάσεις των συνεχιζόμενων έργων αναφέρει οφειλή 62.500€ από συνεχιζόμενη προγραμματική σύμβαση και 10.000€ στις χρηματοδοτήσεις κοινωφελών επιχειρήσεων.
5)      Βάσει της εγκυκλίου 30 της 20/4/2011 του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλ/νικης Διακυβέρνησης τα υπόλοιπα ανειλημμένων υποχρεώσεων προηγουμένων ετών πρέπει να προηγούνται:
Στην παρ. 8 του άρθρου 21 του Ν 2362/95, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 21 του Ν 3871/2010, ορίζονται τα ακόλουθα: «Με την έναρξη κάθε οικονομικού έτους και πριν από την ανάληψη οποιασδήποτε νέας υποχρέωσης, μεταφέρονται στα λογιστικά βιβλία του φορέα και δεσμεύονται πιστώσεις ισόποσες με το ανεξόφλητο μέρος των αναλήψεων υποχρεώσεων του προηγούμενου οικονομικού έτους… Νέες υποχρεώσεις αναλαμβάνονται σε βάρος του εναπομένοντος υπολοίπου μετά τις κατά τα ανωτέρω δεσμεύσεις πιστώσεων».
Επίσης στην περίπτ. ε΄ της παρ. 3 του άρθρου 22Α του ίδιου νόμου, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 23 του Ν 3871/2010, ορίζεται ότι οι προϊστάμενοι των οικονομικών υπηρεσιών όλων των φορέων της γενικής κυβέρνησης πρέπει να διασφαλίζουν, με προσωπική τους ευθύνη (άρθρο 3Β παρ.4 Ν 2362/95, όπως ισχύει, άρθρο 10 ΠΔ 113/2010), ότι «όλες οι εκκρεμείς υποχρεώσεις και τα απλήρωτα τιμολόγια στο τέλος του έτους θα μεταφέρονται στο επόμενο οικονομικό έτος και θα  εκκαθαρίζονται με ιεραρχημένο τρόπο».
Από τις ανωτέρω διατάξεις συνάγεται σαφώς η βούληση του νομοθέτη να θεσπίσει για όλους τους φορείς του δημοσίου την υποχρέωση να δεσμεύουν κατά χρονική προτεραιότητα τις οφειλές τους και να μην αναλαμβάνουν νέες υποχρεώσεις, σε χρόνο κατά τον οποίο εκκρεμούν και δεν έχουν τακτοποιηθεί οι παλαιότερες (Εγκ. Υπ. Οικον. 2/91118/0026/2010).
 Εφόσον κατά συνέπεια οι πιστώσεις που δεσμεύθηκαν κατά το προηγούμενο έτος, χωρίς να έχουν αναλωθεί (εκταμιευθεί) μέχρι τη λήξη του, εγγράφονται στους ίδιους ή σε αντίστοιχους κωδικούς αριθμούς του προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους, δεσμεύονται εκ νέου με την έναρξη του έτους, έτσι ώστε νέες υποχρεώσεις  να αναλαμβάνονται μόνο σε περίπτωση που απομένει υπόλοιπο της συνολικής πίστωσης που έχει γραφεί στον κωδικό αριθμό. Με άλλα λόγια  οι δεσμεύσεις που συνήθως στους δήμους αποκαλούνται  «επαναψηφίσεις πιστώσεων», προηγούνται χρονικά όλων των άλλων δεσμεύσεων  που μπορούν να αποφασισθούν για τον ίδιο κωδικό αριθμό κατά τη διάρκεια του έτους. Το ίδιο ισχύει και για τις υποχρεώσεις που από το προηγούμενο ή τα προηγούμενα έτη έχει αποφασισθεί  να βαρύνουν τον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους (π.χ. προμήθειες ενταγμένες στο ΕΠΠ του προηγούμενου έτους με τον όρο να βαρύνουν τις πιστώσεις του τρέχοντος έτους, υποχρέωση αναληφθείσα με προγραμματική ή άλλη σύμβαση με τον όρο να βαρύνει τις πιστώσεις του τρέχοντος ή και των επόμενων ετών κ.λ.π.).
Παρατηρήσεις για τον προϋπολογισμό της ΔΗΚΕΔΗΚ
1)      Ο προϋπολογισμός της Κοινωφελούς επιχείρησης αναφέρει στο οφειλόμενο κεφάλαιο από τον Δήμο Κατερίνης 95.000€  αλλά μόνο τα 50.000€ θα έπρεπε να αναφέρονται στα οφειλόμενα του 2011 (τα 45.000€ είναι η δόση του 2012 βάσει του Φ.Ε.Κ 2261/31/12/2010 σύστασης της επιχείρησης).
2)      Ο προϋπολογισμός της Κοινωφελούς επιχείρησης δεν αναφέρει στα προβλεπόμενα έσοδα από ειδικές επιχορηγήσεις (ΕΣΠΑ) τα έσοδα από: Βρεφονηπιακούς σταθμούς, Βατάν  608.500€, Βρεφονηπιακός σταθμός Αριστοτέλους  244.200€, Παιδικός σταθμός Κιουταχείας 136.000€, Παιδικός σταθμός Περίστασης 238.000€ Σύνολο:1.226.700€  => για το δεύτερο εξάμηνο του 2011  1.226.700/2=613.350€  (η οριστική έγκριση για τη συμμέτοχη των δομών στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ είχε αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ στις 21/6/11 πολύ πριν την έγκριση του προϋπολογισμού της επιχείρησης  αρ.αποφ. 14/2011 29/7/2011)
3)      Ο προϋπολογισμός της Κοινωφελούς επιχείρησης δεν αναφέρει στις ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΔΟΜΩΝ στα έσοδα το 10% της υπολειπόμενης επιχορήγησης του ΕΣΠΑ (περίπου 100.000€) που προβλέπεται να εισπραχθεί στα τέλη Σεπτεμβρίου.
Ερωτήματα που προκύπτουν
Γιατί δεν αναφέρονται στον προϋπολογισμό του Δήμου οι οφειλές προς την Κοινωφελή (ποσό 350.000€);
Γιατί η σημερινή αλλά και η προηγούμενη διοίκηση της επιχείρησης δεν κινήθηκαν με νόμιμες διαδικασίες για την είσπραξη των οφειλών από τον Δήμο Κατερίνης (ποσό 350.000€);
Γιατί η επιτροπή παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης, καθώς και η σημερινή αλλά και η προηγούμενη διοίκηση της επιχείρησης, δεν διέκοψε όπως είχε το δικαίωμα, την σύμβαση αλλά προτίμησε να την συνεχίσει ζημιώνοντας την επιχείρηση;
Γιατί η Διοίκηση της επιχείρησης ενέκρινε μια παράτυπη προγραμματική σύμβαση (χωρίς ρήτρες);
Πως γίνεται μετά από την Οικονομοτεχνική Μελέτη Βιωσιμότητας της επιχείρησης που έγινε όπως αναφέρεται στο Φ.Ε.Κ 2261/31/12/2010,  8 μήνες μετά να μην υπάρχουν χρήματα για τη μισθοδοσία και να οφείλονται τα ποσά που αναφέρονται στον προϋπολογισμό σε ΙΚΑ και προμηθευτές ενώ η χρηματοδότηση (ΕΣΠΑ) είναι τόσο συγκεκριμένη;
Υπάρχουν ευθύνες στους συντάκτες της Οικονομοτεχνικής Μελέτης Βιωσιμότητας και σε αυτούς που την ενέκριναν;
Πως θα εισπραχτεί και που θα διατεθεί το υπόλοιπο 10% (περίπου 100.000€) της επιχορήγησης του ΕΣΠΑ για το πρώτο εξάμηνο του 2011 και το ποσό 613.350€  (από την νέα επιχορήγηση για το 2011-2012) για τα οποία δεν γίνεται πρόβλεψη στον προϋπολογισμό της ΔΗΚΔΗΚ;
Επισυναπτόμενα έγγραφα
1.      ΦΕΚ ίδρυσης της Κοινωφελούς επιχείρησης Δήμου Κατερίνης
2.      Απόφαση Δ.Σ Δήμου Κατερίνης, συγχώνευσης Κοινωφελών
3.      Προϋπολογισμός  Κοινωφελούς επιχείρησης Δήμου Κατερίνης
4.      Προϋπολογισμός Δήμου Κατερίνης
5.      Προγραμματική σύμβαση Δήμου Κατερίνης, ΟΠΒΜ, ΔΕΔΑΚ
6.      Υπηρεσιακή αναφορά προς τον Πρόεδρο της ΔΗΚΕΔΗΚ
7.      Υπηρεσιακή αναφορά της οικονομικής υπηρεσίας προς την οικονομική επιτροπή του  Δήμου Κατερίνης
Μετά τιμής
Κυριακίδης Γεώργιος
Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Κατερίνης
(ΠΗΓΗ ΛΕΥΤΕΡΙΑ)