Ανακοίνωση - «Προθεσμία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στις εξετάσεις Κ.Π.Γ. περιόδου Μαΐου 2010»


Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου 2010
Σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για συμμετοχή στις εξετάσεις για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας περιόδου Μαΐου 2010            λήγει την Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2010.
Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στις 8-9 Μαΐου 2010:
> για την Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική και Ιταλική γλώσσα στα επίπεδα
  * Α (Α1 «στοιχειώδης γνώση» και Α2 «βασική γνώση» σε ένα ενιαίο διαβαθμισμένο test)
  * Β1 «μέτρια γνώση»
  * Β2 «καλή γνώση»
  * Γ1 «πολύ καλή γνώση»
> για την Ισπανική  γλώσσα
  * Β2 «καλή γνώση».
  * Γ1 «πολύ καλή γνώση»
> για την Τουρκική  γλώσσα
  * Β1 «μέτρια γνώση»
 Τα δικαιολογητικά είναι τα εξής :
1) Μία φωτογραφία μικρού μεγέθους
2) Ένα έντυπο παράβολο δημοσίου:   α. των 40 ευρώ για το επίπεδο Α 
            β. των 50 ευρώ για το επίπεδο Β1 
            γ. των 60 ευρώ για το επίπεδο Β2 
            δ. των 70 ευρώ για το επίπεδο Γ1  
Σε περίπτωση έλλειψης εντύπων παραβόλων, τα αντίστοιχα ποσά μπορούν να εισπράττονται και με την έκδοση διπλοτύπων είσπραξης από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Τα παράβολα ή τα διπλότυπα εισπράττονται υπέρ του Δημοσίου
 ( Κ.Α.Ε. 3741).
3) Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας. Ελλείψει αυτής, κατατίθεται φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου νόμιμου αποδεικτικού εγγράφου από το οποίο προκύπτουν τα στοιχεία ταυτοπροσωπίας του υποψηφίου όπως στοιχεία ταυτότητας και φωτογραφία αυτού.
4) Ειδικό έντυπο «Aίτηση» που διατίθεται προς συμπλήρωση από την επιτροπή συγκέντρωσης δικαιολογητικών, στις κατά τόπους Διευθύνσεις ή Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι υποψήφιοι μπορούν να προμηθεύονται το ειδικό έντυπο «Αίτηση» και από την ιστοσελίδα: www.kpg.ypepth.gr.