Δωρεάν και οι μηνύσεις, ελεύθεροι χωρίς εγγυήσεις


..

«Παγώνουν» όλες οι χρηματικές καταβολές για δικαστικές διαδικασίες μέχρι τη λήξη της τραπεζικής αργίας. Με εγκύκλιο του υπουργού Δικαιοσύνης Νίκου Παρασκευόπουλου, για όσο χρονικό διάστημα οι τράπεζες παραμένουν κλειστές δεν θα καταβάλλονται εγγυήσεις προκειμένου να αφεθούν ελεύθεροι κρατούμενοι, δεν θα καταβάλλονται χρήματα προς μετατροπή των ποινών, αλλά ούτε και παράβολα για υποβολή μηνύσεων ή άλλων ένδικων μέσων. Σύμφωνα με την εγκύκλιο, για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και μέχρι να ανοίξουν οι τράπεζες οι πολίτες που προβαίνουν σε δικαστικές πράξεις - μηνύσεις, αγωγές κ.λπ. δεν υποχρεούνται να καταβάλλουν χρήματα, ενώ το ίδιο ισχύει και για τους κατηγορουμένους, οι οποίοι ουσιαστικά θα υποχρεούνται στην καταβολή της χρηματικής εγγύησης, εφόσον έχει επιβληθεί ο συγκεκριμένος περιοριστικός όρος, μετά τη λήξη της τραπεζικής αργίας και μέχρι τότε θα αφήνονται ελεύθεροι.
Στην εγκύκλιο του υπουργού Δικαιοσύνης που εστάλη προς όλα τα δικαστήρια, τις εισαγγελίες, τους δικηγορικούς αλλά και τους συμβολαιογραφικούς συλλόγους της χώρας επισημαίνεται ότι η τραπεζική αργία συνιστά «λόγο ανωτέρας βίας» και ως εκ τούτου, «για όσο διάστημα συνεχίζεται η τραπεζική αργία, προκύπτει αναστολή της υποχρέωσης εκπλήρωσης πάσης φύσεως οικονομικών υποχρεώσεων και ιδίως καταβολής εισφορών, παραβόλων, γραμματίων και δικαστικών ενσήμων, που σχετίζονται με την άσκηση και την εκδίκαση ενδίκων βοηθημάτων και μέσων ή καταβολής πάσης φύσεως εγγυοδοσιών ή εφ’ άπαξ ή σε δόσεις χρηματικού ποσού από μετατροπή στερητικής της ελευθερίας ποινής. Συνεπώς, τα ασκούμενα ένδικα βοηθήματα ή μέσα δεν ενδείκνυται να απορρίπτονται ως απαράδεκτα, λόγω απλώς της έλλειψης βεβαίωσης καταβολής των αντίστοιχων ποσών».
Καταλήγοντας στην εγκύκλιο ο υπουργός Δικαιοσύνης διευκρινίζει πως «αυτονόητο είναι ότι με τη λήξη της τραπεζικής αργίας αίρεται και ο σχετικός λόγος ανωτέρας βίας και αναβιώνει η υποχρέωση καταβολής των αντίστοιχων οικονομικών υποχρεώσεων».
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ