ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ Παράταση χρόνου αποπληρωμής στεγαστικών δανείων


http://www.makthes.gr/filestore/modules/news/8/2/82254/2h.jpg 

Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2011
Την επιμήκυνση αποπληρωμής των στεγαστικών δανείων για 5 ή 10 έτη έχουν οι δανειολήπτες από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Το ταμείο εξετάζει τη δυνατότητα.. περαιτέρω ρυθμίσεων για τη διευκόλυνση των δανειοληπτών λόγω των μεταβολών στο μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων.
Όπως επισημαίνεται σε έγγραφο που διαβιβάστηκε στη Βουλή, στα δάνεια για αγορά, ανέγερση και αποπεράτωση η διάρκεια αποπληρωμής του άληκτου κεφαλαίου των δανείων είναι δυνατό να επιμηκύνεται για 5 ή 10 χρόνια πέραν της υπολειπόμενης διάρκειας εξόφλησης του δανείου, κατ' επιλογήν του δανειολήπτη, με το ισχύον επιτόκιο της εξυπηρέτησης. Σε κάθε περίπτωση η συνολική διάρκεια εξόφλησης του δανείου δεν θα υπερβαίνει τα 40 χρόνια.
Στα ενυπόθηκα επισκευαστικά δάνεια η διάρκεια αποπληρωμής του άληκτου κεφαλαίου των δανείων είναι δυνατόν να επιμηκύνεται για 5 ή 10 χρόνια πέραν της υπολειπόμενης διάρκειας εξόφλησης δανείου, κατ' επιλογήν του δανειολήπτη, με το ισχύον επιτόκιο της εξυπηρέτησης. Σε κάθε περίπτωση η συνολική διάρκεια εξόφλησης του δανείου δεν θα υπερβαίνει τα 26 χρόνια. Στα δάνεια μικροεπισκευών - μικροβελτιώσεων η διάρκεια αποληρωμής του άληκτου κεφαλαίου των δανείων είναι δυνατό να επιμηκύνεται για 5 χρόνια, με το ισχύον επιτόκιο της εξυπηρέτησης. Σε κάθε περίπτωση η συνολική διάρκεια εξόφλησης του δανείου δεν θα υπερβαίνει τα 15 χρόνια.

Προϋποθέσεις για επιμήκυνση αποπληρωμής

Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων διευκρινίζει ότι η δυνατότητα επιμήκυνσης της διάρκειας αποπληρωμής των παραπάνω δανείων παρέχεται σε δανειολήπτες που σωρευτικά τα δάνεια τους άρχισαν να εξυπηρετούνται από 1/1/2005 μέχρι και 1/7/2010, η μηνιαία δόση των δανείων τους ανέρχεται σε ποσό ίσο ή μεγαλύτερο των 400 ευρώ για τα στεγαστικά δάνεια, των 250 ευρώ για τα ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια και των 150 ευρώ για τα δάνεια των μικροεπισκευών - μικροβελτιώσεων. Επίσης παρέχεται σε δανειολήπτες που η ηλικία τους κατά τη λήξη της διάρκειας του δανείου δεν θα υπερβαίνει το 80ό έτος για τα στεγαστικά και τα ενυπόθηκα επισκευαστικά δάνεια και το 75ο έτος για τα δάνεια μικροεπισκευών - μικροβελτιώσεων.
Η δυνατότητα επιμήκυνσης μπορεί να παρέχεται σε ειδικές περιπτώσεις δανειοληπτών, για όλα τα δάνεια του στεγαστικού τομέα, ανεξαρτήτως του χρόνου έναρξης εξυπηρέτησής τους και το ύψος του ποσού της μηνιαίας δόσης για λόγους υγείας ή οικογενειακούς λόγους, σε περιπτώσεις δανειοληπτών πολύτεκνων, τρίτεκνων και ειδικών αναγκών. Επίσης όταν η μηνιαία δόση από το σύνολο των εξυπηρετούμενων δανείων, που συμπεριλαμβάνονται στη βεβαίωση των αποδοχών τους, υπερβαίνει τα 6/10 αυτών και ακόμη όταν έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές, η ρύθμιση των οποίων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την έγκριση της αίτησης επιμήκυνσης.

Πότε προβλέπεται αναστολή εξυπηρέτησης

Σε ό,τι αφορά την αναστολή της εξυπηρέτησης δανείων το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων διευκρινίζει ότι, εφόσον υπάρχει πρόδηλη αδυναμία ανταπόκρισης του δανειολήπτη στις δανειακές υποχρεώσεις, είναι δυνατή η εξέταση από το δ.σ. κατά περίπτωση αιτημάτων αναστολής εξυπηρέτησης του δανείου, όχι όμως πέραν των δύο χρόνων, και εντός της επιτρεπόμενης από τον νόμο ανώτερης διάρκειας εξυπηρέτησης του δανείου, με επιμήκυνση της διάρκειας και με κατά περίπτωση καταβολή ή κεφαλαιοποίηση των τόκων της περιόδου αναστολής.
Επίσης για τοκοχρεολυτικές δόσεις που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών η ρύθμιση καταβολής θα μπορεί να γίνει μετά από αίτηση του δανειολήπτη είτε μέχρι 36 μήνες με απόφαση των εξουσιοδοτημένων υπηρεσιακών οργάνων είτε μέχρι 120 μήνες με απόφαση του δ.σ., εντός της ισχύουσας διάρκειας του δανείου, με το ισχύον συμβατικό επιτόκιο εξυπηρέτησης. Με την έγκριση της αίτησης του δανειολήπτη για ρύθμιση, ποσοστό 50% επί των τόκων υπερημερίας εκπίπτει, εφόσον η καταβολή γίνεται τακτικά και εμπρόθεσμα.
Στο έγγραφο γίνεται μνεία σε δύο ακόμη αποφάσεις του δ.σ., με τις οποίες αποφασίστηκε, πρώτον, η πλήρης απαλλαγή των οφειλετών ληξιπρόθεσμων χρεών από το συνολικό ποσό των τόκων υπερημερίας σε περίπτωση που εξοφλήσουν εφάπαξ τη ληξιπρόθεσμη οφειλή του δανείου τους και, δεύτερον, η παράταση μέχρι τις 31/12/2011 της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υπαγωγής σε όλες τις ανωτέρω ρυθμίσεις.ΕΦΗΜ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ