του Γιώργου Γάτου

“Μερίδες”
στο Κοινό Κεφάλαιο της Τ.τ.Ε θα αποκτήσουν όσοι φορείς “μεταφέρουν”
στην κεντρική τράπεζα τα ταμειακά τους διαθέσιμα είτε υποχρεωτικά (με
βάση την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου) είτε εθελοντικά (με αποφάσεις
των διοικήσεων των Ταμείων κ.α.). Και, καθώς τα ποσά θα επενδύονται
αποκλειστικά σε κρατικά repos, θα έχουν εξασφαλισμένη την ονομαστική
αξία εφόσον το ελληνικό δημόσιο θα “εκπληρώνει εγκαίρως, προσηκόντως και
στο ακέραιο τις υποχρεώσεις του”.


Αυτό προκύπτει από το έγγραφο
που απέστειλε η Τ.τ.Ε στον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (και
στη συνέχεια γνωστοποιήθηκε μέσω του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στις διοικήσεις των Ταμείων)
προετοιμάζοντας το έδαφος για τις μεταφορές όσο το δυνατόν περισσότερων
ταμειακών διαθεσίμων προκειμένου να “καλυφθούν” οι ανάγκες για πληρωμές
του ελληνικού δημοσίου.


Με βάση το έγγραφο που αποκαλύπτει η
“Ημερησία”, στους δημόσιους οργανισμούς που θα συμμετέχουν στο Κοινό
Κεφάλαιο, η Τ.τ.Ε θα στέλνει μηνιαία αποτίμηση των κεφαλαίων τους με
βάση την τρέχουσα αποτίμηση του συνόλου της ομάδας περιουσίας. Η απόδοση
που θα έχουν οι ήδη μεριδιούχοι, στο τέλος Ιουνίου, υπολογίζεται σε
2,6% σε ετήσια βάση ενώ όποιος φορέας χρειάζεται “ρευστό”, θα μπορεί να
το ζητεί δύο ημέρες νωρίτερα.


Ολόκληρο το έγγραφο της
Τ.τ.Ε που δόθηκε στα ασφαλιστικά ταμεία από το υπουργείο, κι όχι από την
Τράπεζα της Ελλάδος είναι στις εικόνες που ακολουθούν: