ΚΑΙ ΝΕΑ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΨΝΠΟ


http://3.bp.blogspot.com/_nYyYl0dqIUg/TT6kvd7iE_I/AAAAAAAAAYw/Jq60RvpwKfE/s1600/kosmadakis.jpg 

Τρίτη 24 Απριλίου 2012
·        Αυτή τη φορά το τέταρτο νέο πρόγραμμα αφορά την «Βελτίωση δεξιοτήτων επικοινωνίας, ομαδικής συνεργασίας, διαχείρισης συγκρούσεων και κρίσεων»
·        Στο....
θεματικό κύκλο της Αποτελεσματικότητας και Διαφάνειας στη Δημόσια Διοίκηση
·        Η υλοποίηση γίνεται στη Κατερίνη από στελέχη του ΠΙΝΕΠΘ
To  Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Πέτρας Ολύμπου συνεχίζει ακάθεκτο την εκπαίδευση των εργαζομένων των δύο νοσοκομείων της Πιερίας (ΓΝ Κατερίνης και ΨΝΠΟ) στη Κατερίνη, αυτή τη φορά με ένα ακόμα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που αφορά τη «Βελτίωση Δεξιοτήτων Επικοινωνίας, Ομαδικής Συνεργασίας, Διαχείρισης Συγκρούσεων και Κρίσεων», και για το χρονικό διάστημα 23/4-2012 έως 27/4/2012.

Τα προγράμματα επιμόρφωσης που σχεδίασε και υλοποιεί το Π.ΙΝ.ΕΠ.Θ είναι πιστοποιημένα και αποσκοπούν στην αποτελεσματική υλοποίηση των δημοσίων πολιτικών για τη διοικητική μεταρρύθμιση και την αποκέντρωση, την αποτελεσματικότητα και τη διαφάνεια, τη βιώσιμη ανάπτυξη, την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, την υγεία, την κοινωνική πολιτική και την κοινωνική αλληλεγγύη.

Η συνεργασία του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Πέτρας Ολύμπου (ΨΝΠΟ) με το Περιφερειακό Ινστιτούτο Επιμόρφωσης Θεσσαλονίκης (Π.ΙΝ.ΕΠ.Θ) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) έχει αποτέλεσμα να γίνει το πρόγραμμα στη Κατερίνη και έτσι να αποφύγουν το κόστος μετακίνησης οι εργαζόμενοι στη Θεσσαλονίκη.

Έτσι το Περιφερειακό Ινστιτούτο Επιμόρφωσης Θεσσαλονίκης (Π.ΙΝ.ΕΠ.Θ.) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) διοργανώνει, κατά την επιμορφωτική περίοδο Ιανουαρίου - Ιουλίου 2012, σειρά πιστοποιημένων προγραμμάτων που απευθύνονται σε στελέχη των φορέων του δημοσίου τομέα και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Τα προγράμματα, συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-13») και προέκυψαν μετά από ανίχνευση εκπαιδευτικών αναγκών και επεξεργασία σχεδίων εκπαίδευσης. Σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. αποσκοπούν στην αποτελεσματική υλοποίηση των δημοσίων πολιτικών και εντάσσονται σε επτά θεματικούς κύκλους.

Στο θεματικό κύκλο της «Αποτελεσματικότητας και Διαφάνειας στη Δημόσια Διοίκηση», διοργανώνεται το νέο επιμορφωτικό πρόγραμμα, το τέταρτο στη σειρά, με τίτλο: «Βελτίωση Δεξιοτήτων Επικοινωνίας, Ομαδικής Συνεργασίας, Διαχείρισης Συγκρούσεων και Κρίσεων».

Ομάδα - Στόχος
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε προϊσταμένους και υπαλλήλους όλων των κατηγοριών (Π.Ε., Τ.Ε., Δ.Ε., Y.E.) με καθήκοντα και αρμοδιότητες που απαιτούν συχνή συνεργασία και επικοινωνία με άλλα στελέχη της ίδιας υπηρεσίας ή/και πολίτες ή άλλες υπηρεσίες, καθώς και συχνή διαχείριση κρίσεων και εκτάκτων γεγονότων ή καταστάσεων στο εργασιακό περιβάλλον, συντονισμό και οργάνωση ομάδων εργασίας ή συμμετοχή σε αυτές.

Σκοπός
Σκοπός του προγράμματος είναι η βελτίωση γνώσεων και δεξιοτήτων των στελεχών δημόσιων φορέων και υπηρεσιών σε θέματα επικοινωνίας, συνεργασίας και ομαδικής εργασίας, διαχείρισης κρίσεων, συγκρούσεων και εργασιακού στρες, ώστε να είναι ικανά να:
i. επικοινωνούν και να συνεργάζονται αποτελεσματικά με συναδέλφους, στελέχη της ίδιας ή άλλων υπηρεσιών και πολίτες (κατά περίπτωση),
ii. διαχειρίζονται αποτελεσματικά κρίσεις, συγκρούσεις και έκτακτες καταστάσεις στο εργασιακό τους περιβάλλον.

Χρονική Διάρκεια: 35 ώρες.

Θεματικές Ενότητες
1. Έναρξη του Προγράμματος. Γενική παρουσίαση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007 -2013».
2. Μορφές και τρόποι αντιμετώπισης κρίσεων στο εργασιακό περιβάλλον.
3. Προγραμματισμός δράσης – Λήψη αποφάσεων σε καταστάσεις «κρίσης».
4. Αντιμετώπιση και διαχείριση άγχους (στρες) σε συνθήκες «κρίσης» στο εργασιακό περιβάλλον.
5. Αντιμετώπιση κρίσεων στο εργασιακό περιβάλλον – Εργαστήριο.
6. Επικοινωνία στο εργασιακό περιβάλλον-Επίλυση συγκρούσεων.
7. Δεξιότητες και οφέλη συνεργασίας και ομαδικής εργασίας.
8. Επίλυση συγκρούσεων, επικοινωνία και ομαδική συνεργασία – Εργαστήριο.
Πιστοποιητικό Παρακολούθησης
Προκειμένου οι συμμετέχοντες /χουσες να λάβουν Βεβαίωση Πιστοποίησης θα πρέπει να έχουν παρακολουθήσει ανελλιπώς το πρόγραμμα και να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την προβλεπόμενη διαδικασία αξιολόγησης γνώσεων και δεξιοτήτων.
Οι συμμετέχοντες
Το πρόγραμμα θα παρακολουθήσουν 30 άτομα εργαζόμενοι στο ΨΝΠΟ και το ΓΝ Κατερίνης.
Ο Αναπληρωτής Διοικητής κ. Εμμανουήλ Κοσμαδάκης
Σύμφωνα με τον Αναπληρωτή Διοικητή του ΨΝΠΟ κ. Εμμανουήλ Κοσμαδάκη που είχε την πρωτοβουλία αλλά και την επιμονή να γίνει το συγκεκριμένο πρόγραμμα στη Κατερίνη, «σκοπός μας είναι να εξοπλίσουμε τους εργαζόμενους με όσο γίνεται περισσότερα εφόδια στην επαγγελματική τους ζωή, ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις του σήμερα και του μέλλοντος. Εμείς στο Ψυχιατρείο σκοπεύαμε από την αρχή να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας. Αυτό μπορούσε να γίνει και με εσωτερικές δράσεις που δεν κοστίζουν πολλά χρήματα και έχουν αποτέλεσμα».
«Τι κάναμε: α) Ξεκινήσαμε το σχεδιασμό το 2010 με την εκπόνηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου του ΨΝΠΟ, β) προχωρήσαμε στη στοχοθεσία σύμφωνα με τις ανάγκες του ΨΝΠΟ το 2011 στα πλαίσια του ISO 9001:2008, γ) στη πορεία είδαμε ότι μπορούν να ενταχθούν εργαζόμενοι και από το ΓΝ Κατερίνης, το προτείναμε στο Διοικητή του ΓΝ Κατερίνης, έγινε ενημέρωση του προσωπικού, υποβλήθηκαν οι αιτήσεις, αξιολογήθηκαν, και επιλέχθηκαν οι 30 συμμετέχοντες, δ) και το 2012 ξεκινήσαμε και υλοποιούμε τις στοχευμένες δράσεις μας».
«Αυτή είναι η τέταρτη δράση και θα ακολουθήσουν και άλλες».
«Πρόθεσή μας να έχουμε, όσο γίνεται περισσότερη ποιοτική εκπαίδευση, κατάρτιση και απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων και μάλιστα πιστοποιημένων, ώστε να βελτιώσουμε το προσωπικό μας, για να παρέχουν καλύτερες, αξιόπιστες και αποτελεσματικές υπηρεσίες. Το καταφέρνουμε για άλλη μια φορά».
Κατερίνη 23/04/2012